GDPR

Informace pro subjekt osobních údajů při přijetí osobních údajů společností IMAGO D&T s.r.o.

 

Správce osobních údajů:

IMAGO D&T s.r.o., IČ 260 00 245

se sídlem Mandysova 1410/26, 500 12 Hradec Králové,

zapsaná vobch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C. vložka 19251, zastoupen

Ing. Dušanem Medvecem, jednatelem společnosti

email: imagodt@imagodt.cz

 

 

Právní základ pro zpracování

  • plnění smluvních závazků sjednaných se subjektem údajů

Účel zpracování

  • podnikatelská činnost správce

Příjemci osobních údajů

  • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, finanční úřady)

  • poskytovatelé údržby informačního systému, účetní

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se subjektem údajů a po jeho skončenís nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, tj. zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva subjektu údajů

 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit.

 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů oto požádá.

 

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.

 

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

 

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, (https://www.uoou.cz/6-prava-subiektu-udai/d-27276)